МБАЛ Ботевград


Вътрешен номер в системата: 735440

Уникален номер в регистъра на АОП: 01034-2016-0001

Началната дата: 03.06.2016 13:00

Вид на поръчката: Публично състезание

АОП линк


Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия за нуждите на структура по диализно лечение в "МБАЛ Ботевград" ЕООД по 12 обособени позиции.

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)

Договори и споразумения по ОП
 • Проекто - договор - Публикувано на: 07 Юни 2016
 • Документация
 • Решение - Публикувано на: 03 Юни 2016
 • Обявление - Публикувано на: 03 Юни 2016
 • Разяснение по документацията
 • Спецификация лекарства - Публикувано на: 07 Юни 2016
 • Документация - Публикувано на: 07 Юни 2016
 • Спецификация медицински изделия - Публикувано на: 07 Юни 2016
 • Спецификация концентрати - Публикувано на: 07 Юни 2016
 • Протоколи
 • Протокол 1 - Публикувано на: 27 Юли 2016
 • Протокол за прекратяване на процедура - Публикувано на: 03 Август 2016
 • Приключване и прекратяване
 • Обявление за прекратяване - Публикувано на: 28 Юли 2016
 • Обявление за прекратяване на процедура - Публикувано на: 02 Август 2016