МБАЛ Ботевград


Вътрешен номер в системата: 27

Уникален номер в регистъра на АОП: 01034-2018-0001

Началната дата: 05.11.2018 10:38

Вид на поръчката: Открита процедура

АОП линк


Доставка на лекарствении продукти за нуждите на МБАЛ "Ботевград" ЕООД

Предмет на поръчката: Доставка на лекарствени продукти за нуждите на „МБАЛ-Ботевград” Лекарствените продукти, предмет на процедурата, са представени чрез номенклатури „Лекарствени продукти”. В приложената техническа спецификация са посечени номенклатури на лекарствени продукти, с цел избор на изпълнител и сключване на договор за доставка при условията и по реда на Закона за обществените поръчки. Номенклатурите на лекарствените продукти, са конкретизирани по вид лекарствени продукти, обозначени със собствен пореден номер подробно описани в Техническата спецификация- приложение № 1, по генерични наименования, лекарствена форма, единична мярка и прогнозни годишни количества. В обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата, възложителят е предвидил възможност за представяне на оферти за една или повече от номенклатурите. Количествата са ориентировъчни. Възложителят не e длъжен да изкупи посочените в спецификацията количества.

Документация
 • Обявление в АОП - Публикувано на: 08 Ноември 2018
 • Решение - Публикувано на: 08 Ноември 2018
 • Документация - Публикувано на: 08 Ноември 2018
 • Образци на документи - Публикувано на: 08 Ноември 2018
 • Проект на договор - Публикувано на: 08 Ноември 2018
 • Предлагани ценови параметри - Публикувано на: 08 Ноември 2018
 • Техническа спецификация - Публикувано на: 08 Ноември 2018
 • еЕДОП - Публикувано на: 08 Ноември 2018
 • Решения за прекратяване
 • Заповед за прекратяване - Публикувано на: 30 Ноември 2018
 • Обявление за прекратяване - Публикувано на: 30 Ноември 2018