МБАЛ Ботевград


Вътрешен номер в системата: 35

Уникален номер в регистъра на АОП: 01034-2019-0005

Началната дата: 18.09.2019

Вид на поръчката: Публично състезание

АОП линк


Избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет "Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на МБАЛ Ботевград”, за период от 12 (дванадесет) месеца, считано от 01.02.2020г. Оферираните, трябва да отговарят на данните от образеца на техническата и ценовата оферта от документацията за участие. Количествата са ориентировъчни. Възложителят не e длъжен да изкупи посочените в спецификацията количества.

Документация
 • Решение - Публикувано на: 18 Септември 2019
 • Обявление - Публикувано на: 18 Септември 2019
 • Документация - Публикувано на: 18 Септември 2019
 • Образци на документи - Публикувано на: 18 Септември 2019
 • ЕЕДОП - Публикувано на: 18 Септември 2019
 • Вътрешен номер в системата: 34

  Уникален номер в регистъра на АОП: 01034-2019-0004

  Началната дата: 16.07.2019

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  Доставака на хранителни продукти за нуждите на МБАЛ Ботевград 

  Документация
 • Обявление - Публикувано на: 24 Юли 2019
 • Решение - Публикувано на: 24 Юли 2019
 • Документация - Публикувано на: 24 Юли 2019
 • Образци на документи - Публикувано на: 24 Юли 2019
 • Приложение 1 - Техническа спецификация - Публикувано на: 24 Юли 2019
 • Приложение 2 - Техническо предложение - Публикувано на: 24 Юли 2019
 • Приложение 3 - Предлагана цена - Публикувано на: 24 Юли 2019
 • Приложение4 - Проект на договор - Публикувано на: 24 Юли 2019
 • Единен европейски документ eEEDOP - Публикувано на: 24 Юли 2019
 • Единен европейски документ еЕЕDOP - Публикувано на: 24 Юли 2019
 • Покана за ценово отваряне
 • Протокол - Публикувано на: 21 Август 2019
 • Съобщение - Публикувано на: 21 Август 2019
 • Вътрешен номер в системата: 33

  Уникален номер в регистъра на АОП: 01034-2019-0003

  Началната дата: 15.05.2019

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  "Доставка на хранителни продукти за нуждите на МБАЛ Ботевград ЕООД"

  Доставка на хранителни продукти за нуждите на МБАЛ-Ботевград по обособени позиции, съгласно прогнозните им количества и стойности за срок от 24 месеца.

  Краен срок за подаване на заявленията за участие: 10.06.2019 г. 16:00 часа

   

  Документация
 • Обявление - Публикувано на: 17 Май 2019
 • Решение - Публикувано на: 17 Май 2019
 • Документация - Публикувано на: 20 Май 2019
 • Приложение 1 Техническа спецификация - Публикувано на: 20 Май 2019
 • Приложение 2 Техническо предложение - Публикувано на: 20 Май 2019
 • Приложение 3 предлагана цена - Публикувано на: 20 Май 2019
 • Приложение 4 Проект на договора - Публикувано на: 20 Май 2019
 • Приложение 5 Декларация чл. 54 - Публикувано на: 20 Май 2019
 • Приложение 6 Декларация чл. 101 - Публикувано на: 20 Май 2019
 • Приложение 7 - Публикувано на: 20 Май 2019
 • Приложение 8 - Публикувано на: 20 Май 2019
 • Приложение 9 - Публикувано на: 20 Май 2019
 • Единен европейски документ еЕДОП - Публикувано на: 20 Май 2019
 • Решения за избор на изпълнител
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 01 Юли 2019
 • Заповед - Публикувано на: 01 Юли 2019
 • Вътрешен номер в системата: 32

  Уникален номер в регистъра на АОП: 01034-2019-0002

  Началната дата: 28.01.2019

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  Доставка на медицинси консумативи за нуждите на МБАЛ Ботевград ЕООД

  Доставка на медицински консумативи за нуждите на „МБАЛ-Ботевград”ЕООД „ разделена на 7 обособени позиции, подробно описани по номенклатури, обозначени със собствен пореден номер, наименование и съответното количество в Техническата спецификация, за период от 24 (двадесет и четири) месеца. Оферираните продукти трябва да бъдат за всяка позиция с включени в нея всички номенклатурни единици и трябва да отговарят на данните от образеца на техническата и ценовата оферта от документацията за участие. Количествата са ориентировъчни. Възложителят не e длъжен да изкупи посочените в спецификацията количества.

  Документация
 • Обявление - Публикувано на: 30 Януари 2019
 • Решение - Публикувано на: 30 Януари 2019
 • Документация - Публикувано на: 30 Януари 2019
 • Образци на документи - Публикувано на: 30 Януари 2019
 • Приложение 1 - Техническа спецификация - Публикувано на: 30 Януари 2019
 • ЕЕДОП - Публикувано на: 30 Януари 2019
 • Единен европейски документ eEEDOP - Публикувано на: 30 Януари 2019
 • Решения за избор на изпълнител
 • Протокол - Публикувано на: 13 Март 2019
 • Съобщение - Публикувано на: 13 Март 2019
 • Протокол - Публикувано на: 28 Март 2019
 • Решение - Публикувано на: 28 Март 2019
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 17 Май 2019
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 01 Юли 2019
 • Заповед - Публикувано на: 01 Юли 2019
 • Вътрешен номер в системата: 31

  Уникален номер в регистъра на АОП: 01034-2019-0001

  Началната дата: 21.01.2019

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  Доставка на лекарствени продукти за нуждите на „МБАЛ-Ботевград” Лекарствените продукти, предмет на процедурата, са представени чрез номенклатури „Лекарствени продукти”. В приложената техническа спецификация в 4 обособени позиции, а имено ОП1 състояща се от 71 номенклатурни единици, ОП2 състояща се от 187 номенклатурни единици, ОП3 състояща се от 2 номенклатурни единици и ОП4 състояща се от 3 номенклатурни единици, с цел избор на изпълнител и сключване на договор за доставка при условията и по реда на Закона за обществените поръчки. В обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата, възложителят е предвидил възможност за представяне на оферти за една или няколко обособени позиции. Всяка предложение обхваща всички номенклатурни единици от обособената позиция за която се кандидатства. Количествата са ориентировъчни. Възложителят не e длъжен да изкупи посочените в спецификацията количества.

  Документация
 • Решение - Публикувано на: 23 Януари 2019
 • Обявление - Публикувано на: 23 Януари 2019
 • Документация - Публикувано на: 23 Януари 2019
 • Образци на документи - Публикувано на: 23 Януари 2019
 • Приложение 1 - Техническа спецификация - Публикувано на: 23 Януари 2019
 • Приложение 2 - Проект на договор - Публикувано на: 23 Януари 2019
 • Единен европейски документ - Публикувано на: 23 Януари 2019
 • Образец 7 - Ценово Предложение - Публикувано на: 04 Февруари 2019
 • Единен европейски документ eEEDOP - Публикувано на: 23 Януари 2019
 • Решения за избор на изпълнител
 • Съобщение - Публикувано на: 13 Март 2019
 • Протокол - Публикувано на: 13 Март 2019
 • Решениие - Публикувано на: 28 Март 2019
 • Протокол - Публикувано на: 28 Март 2019
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 30 Април 2019
 • Заповед - Публикувано на: 16 Юли 2019
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 16 Юли 2019
 • Вътрешен номер в системата: 29

  Уникален номер в регистъра на АОП: 01034-2018-0003

  Началната дата: 16.11.2018

  Вид на поръчката: Публично състезание

  АОП линк


  Избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет "Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на МБАЛ Ботевград”, за период от 12 (дванадесет) месеца. Оферираните, трябва да отговарят на данните от образеца на техническата и ценовата оферта от документацията за участие. Количествата са ориентировъчни. Възложителят не e длъжен да изкупи посочените в спецификацията количества.

  Краен срок за подаване на оферти: 17/12/2018 16:00

   

  Документация
 • Решение - Публикувано на: 16 Ноември 2018
 • Обявление - Публикувано на: 16 Ноември 2018
 • Документация - Публикувано на: 16 Ноември 2018
 • Образци на документи - Публикувано на: 16 Ноември 2018
 • Покана за ценово отваряне
 • Съобщение - Публикувано на: 04 Януари 2019
 • Протокол - Публикувано на: 04 Януари 2019
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение - Публикувано на: 09 Януари 2019
 • Протокол 2 - Публикувано на: 09 Януари 2019
 • Докладна - Публикувано на: 09 Януари 2019
 • Обявление за възложена почивка - Публикувано на: 21 Февруари 2019
 • Вътрешен номер в системата: 28

  Уникален номер в регистъра на АОП: 01034-2018-0002

  Началната дата: 09.11.2018

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  редметът на настоящата обществена поръчка е “Доставка на медицински консумативи за нуждите на „МБАЛ-Ботевград” - по 6 (шест) обособени позиции”, с изискване задължително комплексно участие за цяла обособена позиция. Количествата, съгласно техническата спецификация, са прогнозни и не задължават възложителя да ги закупи в пълен обем. Възложителят си запазва правото да увеличава или намалява прогнозното количество за всеки продукт от техническата спецификация в зависимост от конкретните нужди на лечебното заведение за периода на действие на сключения договор за обществена поръчка. Срокът, за който се сключва договорът за обществена поръчка по всяка обособена позиция, е 12 месеца, считано от датата на сключване на договора.

  Краен срок за подаване на оферти : 17/12/2018 16:00

  Документация
 • Решение - Публикувано на: 12 Ноември 2018
 • Обявление - Публикувано на: 12 Ноември 2018
 • Документация - Публикувано на: 14 Ноември 2018
 • Образец 3 - Публикувано на: 14 Ноември 2018
 • Образци 4,5,6 - Публикувано на: 14 Ноември 2018
 • Техническа спецификация - Публикувано на: 14 Ноември 2018
 • Единен европейски документ eEEDOP - Публикувано на: 14 Ноември 2018
 • Разяснения по документация - Публикувано на: 26 Ноември 2018
 • Образец 3 - Публикувано на: 26 Ноември 2018
 • Решения за избор на изпълнител
 • Заповед - Публикувано на: 04 Януари 2019
 • Докладна - Публикувано на: 04 Януари 2019
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 04 Януари 2019
 • Протокол - Публикувано на: 04 Януари 2019
 • Вътрешен номер в системата: 27

  Уникален номер в регистъра на АОП: 01034-2018-0001

  Началната дата: 05.11.2018

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  Доставка на лекарствении продукти за нуждите на МБАЛ "Ботевград" ЕООД

  Предмет на поръчката: Доставка на лекарствени продукти за нуждите на „МБАЛ-Ботевград” Лекарствените продукти, предмет на процедурата, са представени чрез номенклатури „Лекарствени продукти”. В приложената техническа спецификация са посечени номенклатури на лекарствени продукти, с цел избор на изпълнител и сключване на договор за доставка при условията и по реда на Закона за обществените поръчки. Номенклатурите на лекарствените продукти, са конкретизирани по вид лекарствени продукти, обозначени със собствен пореден номер подробно описани в Техническата спецификация- приложение № 1, по генерични наименования, лекарствена форма, единична мярка и прогнозни годишни количества. В обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата, възложителят е предвидил възможност за представяне на оферти за една или повече от номенклатурите. Количествата са ориентировъчни. Възложителят не e длъжен да изкупи посочените в спецификацията количества.

  Документация
 • Обявление в АОП - Публикувано на: 08 Ноември 2018
 • Решение - Публикувано на: 08 Ноември 2018
 • Документация - Публикувано на: 08 Ноември 2018
 • Образци на документи - Публикувано на: 08 Ноември 2018
 • Проект на договор - Публикувано на: 08 Ноември 2018
 • Предлагани ценови параметри - Публикувано на: 08 Ноември 2018
 • Техническа спецификация - Публикувано на: 08 Ноември 2018
 • еЕДОП - Публикувано на: 08 Ноември 2018
 • Решения за прекратяване
 • Заповед за прекратяване - Публикувано на: 30 Ноември 2018
 • Обявление за прекратяване - Публикувано на: 30 Ноември 2018