МБАЛ Ботевград


Вътрешен номер в системата: 35

Уникален номер в регистъра на АОП: 01034-2019-0005

Началната дата: 18.09.2019 09:34

Вид на поръчката: Публично състезание

АОП линк


Избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет "Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на МБАЛ Ботевград”, за период от 12 (дванадесет) месеца, считано от 01.02.2020г. Оферираните, трябва да отговарят на данните от образеца на техническата и ценовата оферта от документацията за участие. Количествата са ориентировъчни. Възложителят не e длъжен да изкупи посочените в спецификацията количества.

Документация
 • Решение - Публикувано на: 18 Септември 2019
 • Обявление - Публикувано на: 18 Септември 2019
 • Документация - Публикувано на: 18 Септември 2019
 • Образци на документи - Публикувано на: 18 Септември 2019
 • ЕЕДОП - Публикувано на: 18 Септември 2019
 • Покана за ценово отваряне
 • Съобщение - Публикувано на: 30 Октомври 2019
 • Протокол 1 - Публикувано на: 30 Октомври 2019
 • Решения за избор на изпълнител
 • Протокол 2 - Публикувано на: 25 Ноември 2019
 • Докладна - Публикувано на: 25 Ноември 2019
 • Решение - Публикувано на: 25 Ноември 2019
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 10 Февруари 2020 - 11:27
 • Приключване и прекратяване
 • Обявление - Публикувано на: 06 Април 2021 - 13:35