МБАЛ Ботевград


Вътрешен номер в системата: 35

Уникален номер в регистъра на АОП: 01034-2019-0005

Началната дата: 18.09.2019 09:34

Вид на поръчката: Публично състезание

АОП линк


Избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет "Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на МБАЛ Ботевград”, за период от 12 (дванадесет) месеца, считано от 01.02.2020г. Оферираните, трябва да отговарят на данните от образеца на техническата и ценовата оферта от документацията за участие. Количествата са ориентировъчни. Възложителят не e длъжен да изкупи посочените в спецификацията количества.

Документация
 • Решение - Публикувано на: 18 Септември 2019
 • Обявление - Публикувано на: 18 Септември 2019
 • Документация - Публикувано на: 18 Септември 2019
 • Образци на документи - Публикувано на: 18 Септември 2019
 • ЕЕДОП - Публикувано на: 18 Септември 2019
 • Покана за ценово отваряне
 • Съобщение - Публикувано на: 30 Октомври 2019
 • Протокол 1 - Публикувано на: 30 Октомври 2019
 • Решения за избор на изпълнител
 • Протокол 2 - Публикувано на: 25 Ноември 2019
 • Докладна - Публикувано на: 25 Ноември 2019
 • Решение - Публикувано на: 25 Ноември 2019
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 10 Февруари 2020 - 11:27
 • Вътрешен номер в системата: 34

  Уникален номер в регистъра на АОП: 01034-2019-0004

  Началната дата: 16.07.2019 14:33

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  Доставака на хранителни продукти за нуждите на МБАЛ Ботевград 

  Документация
 • Обявление - Публикувано на: 24 Юли 2019
 • Решение - Публикувано на: 24 Юли 2019
 • Документация - Публикувано на: 24 Юли 2019
 • Образци на документи - Публикувано на: 24 Юли 2019
 • Приложение 1 - Техническа спецификация - Публикувано на: 24 Юли 2019
 • Приложение 2 - Техническо предложение - Публикувано на: 24 Юли 2019
 • Приложение 3 - Предлагана цена - Публикувано на: 24 Юли 2019
 • Приложение4 - Проект на договор - Публикувано на: 24 Юли 2019
 • Единен европейски документ eEEDOP - Публикувано на: 24 Юли 2019
 • Единен европейски документ еЕЕDOP - Публикувано на: 24 Юли 2019
 • Покана за ценово отваряне
 • Протокол - Публикувано на: 21 Август 2019
 • Съобщение - Публикувано на: 21 Август 2019
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение - Публикувано на: 07 Октомври 2019
 • Заповед - Публикувано на: 07 Октомври 2019
 • Протокол 2 - Публикувано на: 07 Октомври 2019
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 07 Октомври 2019
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 30 Октомври 2019
 • Вътрешен номер в системата: 33

  Уникален номер в регистъра на АОП: 01034-2019-0003

  Началната дата: 15.05.2019 12:47

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  "Доставка на хранителни продукти за нуждите на МБАЛ Ботевград ЕООД"

  Доставка на хранителни продукти за нуждите на МБАЛ-Ботевград по обособени позиции, съгласно прогнозните им количества и стойности за срок от 24 месеца.

  Краен срок за подаване на заявленията за участие: 10.06.2019 г. 16:00 часа

   

  Документация
 • Обявление - Публикувано на: 17 Май 2019
 • Решение - Публикувано на: 17 Май 2019
 • Документация - Публикувано на: 20 Май 2019
 • Приложение 1 Техническа спецификация - Публикувано на: 20 Май 2019
 • Приложение 2 Техническо предложение - Публикувано на: 20 Май 2019
 • Приложение 3 предлагана цена - Публикувано на: 20 Май 2019
 • Приложение 4 Проект на договора - Публикувано на: 20 Май 2019
 • Приложение 5 Декларация чл. 54 - Публикувано на: 20 Май 2019
 • Приложение 6 Декларация чл. 101 - Публикувано на: 20 Май 2019
 • Приложение 7 - Публикувано на: 20 Май 2019
 • Приложение 8 - Публикувано на: 20 Май 2019
 • Приложение 9 - Публикувано на: 20 Май 2019
 • Единен европейски документ еЕДОП - Публикувано на: 20 Май 2019
 • Решения за избор на изпълнител
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 01 Юли 2019
 • Заповед - Публикувано на: 01 Юли 2019