МБАЛ Ботевград


Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП: 9044559

Началната дата: 05.08.2015 13:00

Вид на поръчката: Публична покана

АОП линк


Доставка на лекарствени продукти за нуждите на структура по диализно лечение в "МБАЛ Ботевград" ЕООД по 5 обособени позиции.

Договори и споразумения по ОП
 • Информация за сключен договор - Публикувано на: 30 Септември 2015
 • Документация
 • Ппублична покана - Публикувано на: 05 Август 2015
 • Покана - Публикувано на: 05 Август 2015
 • Доклад - Публикувано на: 01 Септември 2015
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 01034-2015-0004

  Началната дата: 05.08.2015 13:00

  Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

  АОП линк


  ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ОБЯВЛЕНИЕ С ПРЕДМЕТ:             

  ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА СТРУКТУРА ЗА ДИАЛИЗНО ЛЕЧЕНИЕ В "МБАЛ - БОТЕВГРАД" ЕООД ПО 5 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ.
  Договори и споразумения по ОП
 • Инфорнация за сключен договор - Публикувано на: 30 Септември 2015
 • Документация
 • Публична покана - Публикувано на: 05 Август 2015
 • Покана - Публикувано на: 05 Август 2015
 • Проекто-договор - Публикувано на: 05 Август 2015
 • Спецификации - Публикувано на: 05 Август 2015
 • Разяснение по документацията
 • Документация - Публикувано на: 05 Август 2015
 • Решения за промяна
 • Решение - Публикувано на: 05 Август 2015
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 01034-2015-0003

  Началната дата: 27.07.2015 12:00

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група за захранване на 1 бр. обект, стопанисван от "МБАЛ Ботевград" ЕООД, съгласно Закона за енергетиката (ЗЕ), Правилата на търговия за елктрическа енергия ( ПТЕЕ) и Закона за обществените поръчки (ЗОП).

  Документация
 • Решение - Публикувано на: 27 Юли 2015
 • Обявление - Публикувано на: 27 Юли 2015
 • Разяснение по документацията
 • Документация - Публикувано на: 27 Юли 2015
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 15 Септември 2015
 • Протокол - Публикувано на: 30 Септември 2015
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение - Публикувано на: 05 Октомври 2015
 • Инфорнация за сключен договор - Публикувано на: 03 Ноември 2015
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 01034-2015-0002

  Началната дата: 12.06.2015 14:00

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  Доставка на лекарствени продукти, медицински изделия и принадлежности, консумативи за нуждите на стационарни отделения и лаборатории в "МБАЛ Ботевград" ЕООД по 6 обособени позиции.

  Договори и споразумения по ОП
 • Сключени договори - Публикувано на: 19 Октомври 2015
 • Документация
 • Решение - Публикувано на: 12 Юни 2015
 • Обявление - Публикувано на: 12 Юни 2015
 • Документация - Публикувано на: 15 Юни 2015
 • Проекто-договор - Публикувано на: 15 Юни 2015
 • Разяснение по документацията
 • Методка за оценка - Публикувано на: 15 Юни 2015
 • Спецификации - Публикувано на: 06 Юни 2015
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 06 Август 2015
 • Протокол - Публикувано на: 12 Август 2015
 • Протокол - Публикувано на: 01 Септември 2015
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение - Публикувано на: 03 Септември 2015
 • Решение - Публикувано на: 03 Септември 2015
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 01034-2015-0001

  Началната дата: 28.05.2015 14:14

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  ДОСТАВКA  НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ И МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА СТРУКТУРА ЗА ДИАЛИЗНО ЛЕЧЕНИЕ В "МБАЛ - БОТЕВГРАД" ЕООД ПО 11 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ.

   

  Документация
 • Решение - Публикувано на: 28 Май 2015
 • Обявление - Публикувано на: 28 Май 2015
 • Разяснение по документацията
 • Документация - Публикувано на: 28 Май 2015
 • Спецификации - Публикувано на: 28 Май 2015
 • Методика за оценяване - Публикувано на: 28 Май 2015
 • Проекто-договор - Публикувано на: 28 Май 2015
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 22 Юли 2015
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за класиране - Публикувано на: 05 Август 2015
 • Решения за прекратяване
 • Решение за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка - Публикувано на: 28 Юли 2015
 • Договори и споразумения по ОП
 • Сключени договори - Публикувано на: 29 Септември 2015
 • Сключени договори - Публикувано на: 29 Септември 2015