МБАЛ Ботевград


Вътрешен номер в системата: 28

Уникален номер в регистъра на АОП: 01034-2018-0002

Началната дата: 09.11.2018 15:11

Вид на поръчката: Открита процедура

АОП линк


редметът на настоящата обществена поръчка е “Доставка на медицински консумативи за нуждите на „МБАЛ-Ботевград” - по 6 (шест) обособени позиции”, с изискване задължително комплексно участие за цяла обособена позиция. Количествата, съгласно техническата спецификация, са прогнозни и не задължават възложителя да ги закупи в пълен обем. Възложителят си запазва правото да увеличава или намалява прогнозното количество за всеки продукт от техническата спецификация в зависимост от конкретните нужди на лечебното заведение за периода на действие на сключения договор за обществена поръчка. Срокът, за който се сключва договорът за обществена поръчка по всяка обособена позиция, е 12 месеца, считано от датата на сключване на договора.

Краен срок за подаване на оферти : 17/12/2018 16:00

Документация
 • Решение - Публикувано на: 12 Ноември 2018
 • Обявление - Публикувано на: 12 Ноември 2018
 • Документация - Публикувано на: 14 Ноември 2018
 • Образец 3 - Публикувано на: 14 Ноември 2018
 • Образци 4,5,6 - Публикувано на: 14 Ноември 2018
 • Техническа спецификация - Публикувано на: 14 Ноември 2018
 • Единен европейски документ eEEDOP - Публикувано на: 14 Ноември 2018
 • Разяснения по документация - Публикувано на: 26 Ноември 2018
 • Образец 3 - Публикувано на: 26 Ноември 2018
 • Решения за избор на изпълнител
 • Заповед - Публикувано на: 04 Януари 2019
 • Докладна - Публикувано на: 04 Януари 2019
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 04 Януари 2019
 • Протокол - Публикувано на: 04 Януари 2019